Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2015

nonimporta
9958 38be
Reposted fromxalchemic xalchemic viaucieknijmi ucieknijmi
nonimporta
3433 434e
Reposted frompoppyseed poppyseed viaucieknijmi ucieknijmi
nonimporta
Reposted frombluuu bluuu viazupkaaa zupkaaa
nonimporta
Założę się, że wyglądałabyś uroczo jęcząc moje imię
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viakalus kalus
nonimporta
nonimporta

Rozmyślam, jak dużo poświęciłam dla osób, które na poświęcenie nie zasługiwały.

— autora nie poznałam
Reposted fromovvlsome ovvlsome viaborn2die born2die
nonimporta
9378 9350 500
serwis techiniczny. 
5459 1284

this is great because i bet that’s what they felt like. Like everything else in the world had stopped and it was just the two of them. So freaking cute i’m sad

I’m gonna fucking cry

I can’t wait for this to be me

nonimporta
0421 4767
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeazyi eazyi
nonimporta
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeazyi eazyi
nonimporta

Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.

— Jean Giraudoux
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaeazyi eazyi
nonimporta
nigdy nie zostawiaj mnie z niedopowiedzeniami.
— bo nie wiem co ze sobą zrobić.
nonimporta
Reposted fromdftba dftba viablondi blondi

July 09 2014

0284 a0dd
Reposted frommaking-love making-love viawszystkodupa wszystkodupa
2307 5721
Reposted fromnoirceur noirceur viazupkaaa zupkaaa
nonimporta
5653 211a
nonimporta
Reposted fromsilkdreams silkdreams viazupkaaa zupkaaa
nonimporta

May 29 2014

nonimporta
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolakocie olakocie
nonimporta
Reposted fromtimetolove timetolove viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl