Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

nonimporta
5572 7a83
nonimporta
6478 c24a
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
nonimporta
nonimporta
nonimporta
1444 3679
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright viaucieknijmi ucieknijmi

March 11 2015

nonimporta
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski

February 25 2015

nonimporta

February 11 2015

nonimporta
7388 58d2
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaweheartit weheartit
nonimporta
7338 6aa9 500
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaweheartit weheartit
nonimporta
3526 150f
nonimporta
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
nonimporta

edible art
Reposted fromMoonTide MoonTide viablondi blondi

January 16 2015

nonimporta
9076 e3d2
Reposted fromstylte stylte viawecouldbeclose wecouldbeclose
nonimporta
2095 a120
Reposted fromkatalama katalama viablondi blondi
nonimporta
Play fullscreen
Chodzi za mną od tygodnia. Dobra muzyka = ciarki na plecach.
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viablondi blondi
nonimporta
nonimporta
1340 d8eb
Reposted fromkonwalia konwalia viamay29th may29th
nonimporta
hmm nie wiem, chyba coś zepsułam, bo nie działa ;c odlicza 5,4,3,2,1 a uśmiechu nie ma...
nonimporta
6127 a8fa
Reposted fromscorpix scorpix viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl